HÖG KVALITET

Ett ständigt förbättringsarbete

HÖG KVALITET

Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen. Det förutsätter att planering för utbildning, undervisning och bedömning utgår från skollagen, gymnasieförordningen, läroplanen, examensmålen och ämnesplanerna med tillhörande betygskrav.

Vi leder vår verksamhet utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete där mål definieras och omsätts i aktiviteter som utvärderas och leder till nya strategier och förbättrade resultat. Vårt arbete och resultat sammanfattas i årliga kvalitetsrapporter som är en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Att bibehålla en hög kvalitet är viktigt för oss.

På Sundlergymnasiet används en webbaserad plattform med namnet Schoolsoft. Här tar eleven del av återkopplingar och resultat kring skolarbetet. Under tiden eleven är under 18 år får målsman en egen inloggning för att lätt kunna följa elevens gymnasiestudier.

Sundlergymnasiet 

En skola där stort fokus ligger vid personlig utveckling.


©2022 All Rights Reserved